Prawo cywilne

Jedną z najważniejszych dziedzin wchodzących w zakres moich zainteresowań, jak i praktyki jest prawo cywilne. W jego ramach rozwiązywane są sprawy wnoszone przeciwko zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom fizycznym.

Bydgoska Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Tobolewskiej poza bieżącym, pozasądowym wsparciem prawnym oferuj reprezentację w sądzie, udział w negocjacjach, mediacjach oraz sporządzanie pism procesowych oraz wszelkiego rodzaju podań i wniosków.

Praktyka kancelarii obejmuje w zasadzie wszystkie obszary prawa cywilnego, w tym prawo umów, dobra osobiste, spadki, prawo rzeczowe. Mam doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych, jak w egzekwowaniu zaległych płatności na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym.

Szczegółowy zakres usług obejmuje m.in.

  • Umowy cywilnoprawne:
   • opiniowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów strony;
   • negocjowanie i sporządzanie umów;
   • umowy sprzedaży, umowy o pracę, o dzieło, umowy pożyczki, umowy zlecenia, darowizny, najmu, dzierżawy itd.;
   • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych;
   • inne.
  • Prawo zobowiązań:
   • postępowanie nakazowe, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone;
   • sprawy o zapłatę;
   • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
   • sprawy związane z windykacją należności;
   • sprawy związane z czynami niedozwolonymi;
   • odszkodowania;
   • sprawy konsumenckie;
   • inne.
  • Windykacja wierzytelności:
   • wezwania do zapłaty, polubowne dochodzenie wierzytelności przed wejściem na drogę sądową;
   • postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę) – reprezentacja i doradztwo;v
   • wszczęcie i monitorowanie egzekucji we współpracy z komornikiem;
   • skargi na czynności komornika.
  • Odszkodowania:
   • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe i majątkowe, wypadki przy pracy;
   • zadośćuczynienia za krzywdy
   • reprezentacja Klientów w negocjacjach, w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.
  • Prawo spadkowe:
   • pełna obsługa prawna spraw spadkowych;
   • stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku;
   • dział spadku;
   • zachowek;
   • podważanie ważności testamentu;
   • inne.
  • Prawo rzeczowe:
   • ochrona własności;
   • stwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia;
   • uwłaszczenia;
   • uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości;
   • podziały majątku;
   • inne.